Skip to main content

Viðskiptaskilmálar

Viðskiptaskilmálar reikningsviðskipta hjá Kaupfélagi Skagfirðinga

1.Almennir viðskiptaskilmálar

Viðskiptaskilmálar þessir gilda um öll reikningsviðskipti Kaupfélags Skagfirðinga svf. (hér eftir einnig nefnt KS) við viðskiptamenn þess. Viðskiptaskilmálana má finna á heimasíður KS. Í 2. gr. viðskiptaskilmálanna er nánar lýst hvernig staðið er að upphafi reikningsviðskipta, en skilmálar þessir gilda jafnframt um öll önnur viðskipti milli KS og viðskiptamanna þess sem fela í sér peningalán til viðskiptamanns sem fært er á viðskiptamannareikning eða greiðslufrest á kaupum á vörum eða þjónustu, hvernig sem til þeirra er stofnað, fyrr eða síðar. KS lítur svo á að með því að stofna til reikningsviðskipta samþykki viðskiptamenn skilmála þessa skilyrðislaust og undirgangist skyldur sem í þeim felast, enda ber viðskiptamönnum að kynna sér efni þeirra hverju sinni. Greiðsla inná reikningsviðskipti felur í sér samþykki og staðfestingu viðskiptamanns á viðskiptaskilmálunum. KS áskilur sér rétt til að breyta einhliða skilmálum þessum, með tilkynningu á heimasíðu sinni, og taka breytingarnar taka gildi frá næstu mánaðamótum eftir að breyting er kynnt. Viðskiptamaður getur ávallt hafnað breytingum skilmálanna með því að greiða upp skuld sína við KS, hvenær sem er.

2.Reikningsviðskipti

Óski viðskiptamaður eftir reikningsviðskiptum, skal hann sækja um það til skrifstofu KS eða á heimasíðu félagsins og notast þá við rafræna undirritun.
Skilyrði fyrir reikningsviðskiptum er að viðskiptamaður standist lánshæfismat sem Kaupfélag Skagfirðinga framkvæmir byggðu á upplýsingum frá Creditinfo.
Kaupfélag Skagfirðinga áskilur sér rétt til að hafna viðskiptum uppfylli einstaklingur eða eigandi fyrirtækis ekki kröfur sem KS m.a. á grundvelli upplýsinga frá Creditinfo.
Viðskiptavinur gefur upp netfang og símanúmer (samskiptaupplýsingar) í þágu viðskiptanna og samþykkir að samskiptaupplýsingunum verði miðlað til innheimtuaðila, komi til innheimtuaðgerða. Viðskiptavinur samþykkir auk þess að samskiptaupplýsingarnar verði hagnýttar almennt til samskipta við hann vegna innheimtu, þar á meðal með rafrænum innheimtuferlum.

3.Greiðsluskilmálar

Við innheimtu viðskiptaskuldar vegna reikningsviðskipta hjá KS eru greiðsluseðlar sendir viðskiptamanni í byrjun hvers mánaðar. Athugasemdir vegna útgefinna reikninga skulu berast félaginu innan 15 daga frá útgáfudegi annars teljast þeir samþykktir.
Gjalddagi skuldar á viðskiptareikningi hvers mánaðar er síðasta dag mánaðarins. Eindagi er 15. dagur næsta mánaðar á eftir úttektarmánuði hjá einstaklingum og 20. dagur næsta mánaðar á eftir hjá fyrirtækjum, nema að sérstaklega sé samið um annað.
Sé skuld ekki greidd í síðasta lagi á eindaga lokast viðskiptareikningurinn sjálfkrafa fyrir frekari úttekt og reiknast dráttarvextir skv. 6. gr. l. 38/2001 af upphæð greiðsluseðils eða þeirri fjárhæð sem í vanskilum er frá gjalddaga. Um innheimtugjöld vísast til innheimtulaga nr. 95/2008 og gildandi reglugerða varðandi innheimtugjöld.
Sé skuld ekki greidd innan þeirra fresta sem viðskiptamanni eru veittir með innheimtubréfi og/eða ítrekun hefur KS fulla heimild til að senda viðskiptaskuld í löginnheimtu án frekari fyrirvara.
KS áskilur sér rétt til þess að synja viðskiptavini um afhendingu á vöru eða þjónustu ef eldri skuld er í milliinnheimtu.

4.Riftun

Hvor samningsaðili getur rift samningum án fyrirvara, ef um er að ræða verulega vanefnd af hálfu hins aðilans í samræmi við viðskiptaskilmála þessa, samninga og eftir atvikum tilboð á milli aðila

5.Framsal réttinda

Hvorki viðskiptavinir né KS geta framselt réttindi eða skyldur samkvæmt samningum til þriðja aðila án skriflegs samþykkis hins.

6.Trúnaður og varnarþing

 

Um samninga KS og viðskiptavina þess, skilmála þessa og aðra skilmála þeim tengdum fer samkvæmt íslenskum lögum, m.a. lögum um persónuvernd og verndun persónuupplýsinga. Komi til málaferla eða löginnheimtu vegna viðskipta félagsins og viðskiptamanns skal mál rekið vegna þessa fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra.