Skip to main content

Jafnréttisáætlun Kaupfélags Skagfirðinga svf.

 

Jafnréttisáætlun Kaupfélags Skagfirðinga svf. (KS) er ætlað að tryggja jafnrétti og sömu tækifæri fyrir alla starfsmenn til að nýta hæfileika sína í starfi, óháð kyni og öðru er kann að greina þá að. Lögð er áhersla á að bæði stjórnendur og starfsmenn séu meðvitaðir um mikilvægi jafnréttis í daglegum störfum, við stefnumótun og ákvarðanatöku.

Jafnréttisáætlunin gildir fyrir alla starfsmenn KS. Félagið leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndar fyrirtæki og gæta jafnréttis milli starfsmanna.

Jafnréttisáætlun Kaupfélags Skagfirðinga svf. tekur gildi 10.08.2020 og verður endurskoðuð árlega samhliða jafnlaunakerfi. Áætlunin er gerð til samræmis við lög nr. 10/2008.

KS hefur hafið vinnu til að öðlast jafnlaunavottun og mun lokaúttekt fara fram í desember 2020.

Launajafnrétti

Starfsmönnum skal greiða jöfn laun og veita sömu kjör fyrir sömu og jafnverðmæt störf.  Laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir alla starfsmenn.

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Ákvörðun launa og starfskjara skal ekki fela í sér mismunun af neinu tagi. Árlega skulu laun og kjör starfsmanna greind með launagreiningu sem framkvæmd er samhliða jafnlaunaúttekt. Aðstoðarkaupfélagsstjóri Fyrir septemberlok, ár hvert.
Markmið Kaupfélags Skagfirðinga er að hafa sem minnstan mun á launum kynjanna, eða innan við ± 2%. Innleiðing jafnlaunakerfis og markvisst umbótastarf. Aðstoðarkaupfélagsstjóri

Allir sem koma að launaákvörðunum

Fyrir september 2021.
Að yfirvinna standi jafnt konum og körlum til boða og jafnframt séu þeir sem ekki sjá sér fært að sinna yfirvinnu ekki látnir gjalda þess. Gefa öllu starfsfólki kost á að vinna yfirvinnu. Yfirmenn deilda Þegar slíkar aðstæður koma upp.


Laus störf og framgangur í starfi

Störf sem laus eru til umsóknar standa öllum jafnt til boða.  Jafnréttissjónarmið eru metin til jafns við önnur sjónarmið við ráðningar.

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Laus störf standa öllum til boða og allir, sem starfinu valda, hvattir til að sækja um, óháð kyni. Auglýsingar skulu ókyngreindar og það kyn er hallar á í starfshópnum hvatt til að sækjast eftir starfinu. Aðstoðarkaupfélagsstjóri

Yfirmenn deilda

Þegar störf eru laus.
Allir starfsmenn, óháð kyni, njóta sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar. Einnig til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf. Að veita starfsmönnum svigrúm til að auka og halda við þekkingu.

Stjórnendur skulu hvetja alla starfsmenn til að afla sér aukinnar þekkingar.

Fræðslu-/upplýsingafundur haldinn með yfirmönnum deilda.

Deildarstjóri starfsmannahalds Yfirmenn deilda Fræðslufundur fyrir lok nóvember ár hvert.

 

 

Samræming fjölskyldu- og starfsábyrgðar

Leitast skal við að gera starfsmönnum kleift að samræma sem best fjölskyldu- og starfsábyrgð. KS leitast við að koma til móts við starfsmenn komi til óviðráðanlegra fjölskylduaðstæðna, svo sem langvarandi veikinda eða dauðsfalls.  Þessar aðstæður mega ekki hafa áhrif á ákvarðanir um framgang í starfi.

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Vinnutími sé fyrirfram ákveðinn, svo samræma megi fjölskyldu- og starfsábyrgð. Gefa starfsmönnum kost á sveigjanlegum vinnutíma, þar sem hægt er að koma því við. Yfirmenn deilda Þegar ráðning á sér stað og á starfstíma.
Að þeir sem rétt eigi til foreldra- og fæðingarorlofs, ásamt því að sinna veikum börnum geti gert það. Starfsmönnum séu kynnt þessi réttindi við ráðningu og/eða þegar svo ber undir. Yfirmenn deilda Þegar slíkar aðstæður koma upp.

 

Kynbundið ofbeldi, kynferðisleg áreitni og einelti

Allir starfsmenn KS eiga skilið að komið sé fram við þá af sanngirni og virðingu.  Leitast skal við að starfsumhverfið stuðli að öryggi og vellíðan starfsmanna. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni, einelti og önnur óæskileg hegðun verður ekki liðin.  Stjórnendum ber skylda til að taka á öllum málum sem upp kunna að koma og fylgja verklagsreglum sem um slíkt athæfi gildir.

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og önnur óæskileg hegðun af öllu tagi verður ekki liðin hjá KS. Verklagsreglum sem settar hafa verið skal fylgt í hvívetna berist kvörtun og/eða ábending og leitað til fagaðila ef þurfa þykir.

Unnin verði forvarnaráætlun.

Starfsmenn fái fræðslu um forvarnir og aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og kynferðirslegri áreitni.

Aðstoðarkaupfélags-stjóri

Deildarstjóri starfsmannahalds

Við upphaf starfs skal starfsmanni kynnt viðbragðsáætlun og stefna KS í málum sem snúa að einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni á vinnustað.

 

Eftirfylgni og endurskoðun

Aðstoðarkaupfélagsstjóri ber ábyrgð á að jafnréttisáætlun sé fylgt eftir.  Samhliða árlegri úttekt á jafnlaunakerfi skal jafnréttisáætlunin yfirfarin og framkvæmd hennar innan félagsins metin. Greint er hvernig þróun launa karla og kvenna hefur verið.  Niðurstöður skulu kynntar fyrir stjórn og stjórnendum félagsins og aðgerðaráætlun næsta árs kynnt.

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Jafnréttisáætlunin skal endurskoðuð árlega samhliða úttekt á jafnlaunakerfi. Samhliða árlegri úttekt á jafnlaunakerfi skal framkvæma launagreiningu fyrir liðið ár. Niðurstaðan kynnt fyrir stjórn og stjórnendum félagsins með formlegum hætti. Ef frávik eru skal brugðist við þeim og bætt úr. Aðstoðarkaupfélagsstjóri

 

Fyrir lok september ár hvert.
Að allir starfsmenn KS séu meðvitaðir um stefnu félagsins í jafnréttismálum. Að upplýsa starfsmenn með reglubundnum hætti. Fræðsluefni á hvern vinnustað. Deildarstjóri starfsmannahalds Yfirmenn deilda Fræðslufundur fyrir lok nóvember ár hvert.

 

Plan równości spółdzielni Kaupfélag Skagfirðinga svf.

 

Plan równości spółdzielni Kaupfélag Skagfirðinga svf. (KS) ma na celu zapewnienie równości oraz równych szans wszystkim pracownikom w zakresie korzystania ze swoich umiejętności w pracy, niezależnie od płci czy innych różniących ich cech. Nakłada się nacisk zarówno na przełożonych jak i pracowników, aby byli świadomi znaczenia równości w codziennej pracy, kształtowania polityki i podejmowania decyzji.

Plan równości dotyczy wszystkich pracowników KS. Spółdzielnia cały swój potencjał wkłada w to, aby być godną naśladowania i zapewniać równe traktowanie między pracownikami.

Plan równości spółdzielni Kaupfélag Skagfirðinga svf. Zostanie wdrożony w życie w życie 10.08.2020 i będzie corocznie weryfikowany równolegle z systemem równych wynagrodzeń. Plan sporządzono w oparciu o rozporządzenie nr. 10/2008.

KS rozpoczął prace nad uzyskaniem certyfikatu równości wynagrodzeń, a audyt końcowy odbędzie się w grudniu 2020 roku.

Prawo do równego wynagrodzenia

Pracownicy otrzymają równe wynagrodzenie i będą mieli zapewnione takie same warunki za taką samą i równoważną pracę.  Wynagrodzenie ustala się na tej samej zasadzie dla wszystkich pracowników.

 

Cel Wykonanie Odpowiedzialność Czas wykonania
Określanie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia nie może stanowić jakiejkolwiek dyskryminacji. Wynagrodzenia i warunki zatrudnienia będą co roku analizowane wraz z analizą wynagrodzeń przeprowadzaną równolegle z audytem równości płac. Zastępca dyrektora spółdzielni Przed końcem września, każdego roku.
Celem Kaupfélag Skagfirðinga jest aby różnica płacowa między płciami była jak najmniejsza lub w granicach ± 2%. Wdrożenie systemu równych płac i systematyczne jego doskonalenie. Zastępca dyrektora spółdzielni

Wszyscy zaangażowani w decyzje płacowe

Przed wrześniem 2021
Nadgodziny dostępne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pracownicy, którzy nie są w stanie brać nadgodzin, nie są do nich zobowiązani. Dać wszystkim pracownikom możliwość pracy w nadgodzinach. Przełożeni działów Gdy sytuacja ma miejsce.

 

Wolne miejsca pracy i awans zawodowy

Wolne miejsca pracy o które można się ubiegać, były jednakowo dostępne dla wszystkich.  Wzgląd na równość brany jest pod uwagę na równi z innymi względami dotyczącymi zatrudnienia.

Cel Wykonanie Odpowiedzialność Czas wykonania
Wolne miejsca pracy są dostępne dla każdego, a wszystkie chętne osoby zachęcane są do składania podań, niezależnie od płci. Ogłoszenia nie powinny odnosić się do płci, a osoby płci stanowiącej mniejszość wśród pracowników powinny być zachęcane do ubiegania się o pracę. Zastępca dyrektora spółdzielni

Przełożeni działów

Kiedy praca jest dostępna.
Wszyscy pracownicy powinni mieć takie same możliwości dalszego kształcenia, szkoleń i rozwoju zawodowego. Również do uczęszczania na kursach organizowanych w celu podniesienia kwalifikacji w pracy lub przygotowujących ich do innej pracy. Umożliwić pracownikom posiadanie i pogłębianie wiedzy.

Menedżerowie powinni zachęcać wszystkich pracowników do zdobywania większej wiedzy.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne z kierownikami działów.

Kierownik Działu Zarządzania Personelem Kierownicy działów Przed końcem listopada każdego roku.

 

 

Godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych

Należy dołożyć starań, aby umożliwić pracownikom jak największe godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych. KS stara się wyjść na przeciw pracownikom w przypadku zdarzeń losowych, takich jak przewlekła choroba lub śmierć.  Okoliczności te nie mogą wpływać na decyzje dotyczące kontynuacji pracy.

Cel Wykonanie Odpowiedzialność Czas wykonania
Godziny pracy są ustalane z góry, aby można było pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe. Tam, gdzie to możliwe, zapewnić pracownikom możliwość elastycznego czasu pracy. Przełożeni działów Podczas zatrudniania oraz w godzinach pracy.
Osobom, którym przysługuje urlop rodzicielski i macierzyński, a także opieka nad chorymi dziećmi mogą to zrobić. Pracownicy są informowani o prawach podczas zatrudniania oraz gdy zajdzie taka potrzeba. Przełożeni działów Kiedy taka sytuacja ma miejsce.

 

Przemoc seksualna, molestowanie i prześladowanie.

Wszyscy pracownicy KS zasługują na sprawiedliwe traktowanie i szacunek.  Należy dołożyć starań, aby środowisko pracy sprzyjało bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu pracowników. Przemoc seksualna, ataki na tle płci, molestowanie seksualne, prześladowania i inne niepożądane zachowania nie będą tolerowane.  Kierownictwo jest zobowiązane do rozwiązywania wszelkich problemów, które mogą się pojawić i do przestrzegania procedur mających zastosowanie do takiego postępowania.

Cel Wykonanie Odpowiedzialność Czas wykonania
Przemoc ze względu na płeć, molestowanie seksualne, ataki ze względu na płeć, i inne niepożądane zachowania jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane w KS. W przypadku otrzymania skargi lub sugestii należy postępować zgodnie z ustalonymi procedurami, a w razie potrzeby skonsultować się z profesjonalistą.

Zostanie przygotowany plan zapobiegania.

Pracownicy przechodzą szkolenia w zakresie zapobiegania i środków przeciwdziałania przemocy na tle płciowym, molestowaniu seksualnemu i na tle płciowym.

Zastępca kierownika firmy

Kierownik ds. Zarządzania personelem

Na początku pracy pracownik zostanie zapoznany z planem i polityką reagowania KS w przypadkach prześladowania, przemocy ze względu na płeć, molestowania ze względu na płeć i molestowania seksualnego w miejscu pracy.

 

Śledzenie postępów i ponowna ocena

Zastępca kierownika firmy jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania planu równości.  Równolegle z corocznym audytem systemu równości płac, plan na rzecz równości podlega przeglądowi, a jego wdrażanie w przedsiębiorstwie podlega ocenie. Przeanalizowane zostanie, jak wyglądały płace mężczyzn i kobiet.  Wyniki zostaną przedstawione zarządowi i kierownictwu spółdzielni oraz przedstawiony zostanie plan działań na kolejny rok.

Cel Wykonanie Odpowiedzialność Czas wykonania
Plan równości będzie poddawany corocznej weryfikacji, równolegle z oceną systemu Równych Płac. Równolegle z corocznym audytem systemu Równych Płac przeprowadzana będzie analiza wynagrodzeń za miniony rok. Wynik zostanie formalnie przedstawiony zarządowi i kierownictwu firmy. Jeżeli zaistnieją jakieś rozbieżności, trzeba będzie się nimi zająć i je poprawić. Zastępca dyrektora spółdzielni

 

Przed końcem września każdego roku.
Że wszyscy pracownicy KS będą świadomi polityki firmy w zakresie równości płci. Regularne informowanie pracowników. Materiały edukacyjne w każdym miejscu pracy. Kierownik Działu Zarządzania Personelem Kierownicy działów Spotkanie informacyjne przed końcem września każdego roku.

Equality Plan of Kaupfélag Skagfirðinga svf.

 

The equality plan of Kaupfélag Skagfirðinga svf. (KS) is intended to ensure equality and same opportunities for all employees to utilize their talents in their work, regardless of gender and anything else that might discriminate them. An emphasis is placed on both supervisors and employees being conscious of the importance of equality in their daily work, strategy planning, and decision making.

The equality plan is valid for all employees of KS. The company puts an emphasis on being a role model company and protecting the equality between employees.

The equality plan of KS is valid as of 10.08.2020 and will be reviewed annually in parallel with equal pay system. The plan is made in accordance with law No. 10/2008.

KS has begun work in order to achieve equal pay certification and the final audit will take place in December 2020.

Pay equality

Employees should be paid equal salaries and provided with the same terms for the same and equally valuable jobs. Salaries should be decided in the same way for all employees.

Goals Operation Responsibility Time frame
The decision of salaries shall not include discrimination of any kind. Annually salaries and terms of employees shall be analyzed with salary analysis that is executed in parallel with equal pay audit. Assistant managing director Before the end of September each year.
The goal of KS is to keep as little pay gap between the genders as possible, or less than ± 2%. Implementation of equal pay system and purposeful reform work. Assistant managing director

Everyone involved in salary decisions

Before September 2021.
That overtime be open to both women and men and also that those who do not see themselves able to work overtime will not suffer for it. Make it possible for all employees to work overtime. Heads of departments When such situations arise.

 

Vacant positions and career advancement

Jobs that are available for application are equally available to all.  Equality perspectives are valued equally with other perspectives upon hiring.

Goals Operation Responsibility Time frame
Jobs that are available for application are equally available to all and everybody, who is able to do the job, is encouraged to apply, regardless of gender. Advertisements shall be non-gender-based and the gender that is at a disadvantage in the working group is encouraged to pursue the job. Assistant managing director

Heads of departments

When jobs become vacant.
All employees, regardless of gender, enjoy the same opportunities for retraining, continuing education, and internship. Also, to attend courses that are held to increase career competence or for preparation for other jobs. To provide employees with the space to increase and maintain their knowledge. Supervisors should encourage all employees to acquire increased knowledge.

Education/information meeting held with heads of departments.

Head of personnel management

Heads of departments

Educational meeting before the end of November each year.

 

 

Coordination of family and career responsibilities

The company shall seek to make it possible for the employees to coordinate as best family and career responsibilities. KS seeks to meet employees’ needs in case of uncontrollable family circumstances, such as chronic illness or death. These circumstances must not affect decisions about career advancement.

Goals Operation Responsibility Time frame
Work hours should be decided beforehand, so that coordination of family and career responsibilities is made possible. Give employees the chance of flexible work hours, where possible. Heads of departments When hiring takes place and during hiring period.
That those who have the right for a parents’ and maternity leave, as well as to care for sick children, can do so. Employees should be notified about these rights upon hiring and/or when applicable. Heads of departments When such situations arise.

 

Gender-based violence, sexual harassment and bullying

All employees of KS deserve to be treated with fairness and respect.  KS seeks to promote a safe work environment and the well-being of employees. Gender-based violence, gender-based harassment, sexual harassment, bullying, and other undesirable behaviour of any kind will not be tolerated.  The supervisors are obliged to deal with all matters that might come up and to follow the procedures that apply to such an act.

Goals Operation Responsibility Time frame
Gender-based violence, gender-based harassment, sexual harassment, and other undesirable behaviour of any kind will not be tolerated at KS. Procedures that have been made shall be followed in all respects in case a complaint and/or a tip is received, and professionals consulted if need be.

A prevention plan will be made.

Employees will receive information on preventions and actions against gender-based violence, gender-based and sexual harassment.

Assistant managing director

Head of personnel management

 

Upon starting a job an employee shall be introduced to the action plan and policy of KS in matters related to bullying, gender-based violence, gender-based and sexual harassment in the work place.

 

Follow-up and review

The assistant managing director is responsible for the equality plan to be followed through.  Parallel to an annual audit of equal pay system the equality plan shall be reviewed and the execution of it within the company evaluated. An analysis is made of how the development of the salaries of men and women has been. The conclusions shall be introduced to the board and management of the company and the action plan of next year introduced.

Goals Operation Responsibility Time frame
The equality plan shall be reviewed annually in parallel with an audit of equal pay system. Parallel to an annual audit of equal pay system a salary analysis for the past year shall be carried out. The conclusion formally introduced to the board and management of the company. In case of anomalies, they shall be responded to and improved. Assistant managing director

 

Before the end of September each year.
That all employees of KS shall be conscious of the policy of the company in equality matters. To inform employees regularly. Educational matters at each workplace. Head of personnel management

Heads of departments

Educational meeting before the end of November each year.