Skip to main content

Starfsmannastefna Kaupfélags Skagfirðinga svf.

 

Það er viðhorf Kaupfélags Skagfirðinga að það séu starfsmennirnir, metnaður þeirra, kraftur og hollusta sem er lykillinn að farsælum rekstri félagsins. Markmið félagsins er að hjá því starfi hæfir, áhugasamir og vel þjálfaðir starfsmenn, sem eru tilbúnir til að axla ábyrgð og sýna frumkvæði í starfi og geti þannig tekið virkan þátt í framþróun þess. Yfirmenn hafa þá skyldu að hafa í heiðri starfsmannastefnuna og sjá til þess að farið sé að reglum og fyrirmælum bæði með tilliti til hagsmuna félagsins og starfsmanna. Það er sameiginlegt verkefni stjórnenda og starfsmanna KS að stuðla að góðum samskiptum og starfsanda á vinnustaðnum.

 

KS leggur áherslu á:

 • Að faglega sé staðið að ráðningum, starfslokum og þjálfun nýrra starfsmanna.
 • Starfslýsingar séu til fyrir hvert starf.
 • Að skapa trausta vinnustaði þar sem stjórnendum og starfsmönnum er annt um vellíðan og heilbrigði samstarfsfólks síns.
 • Tryggja góða vinnuaðstöðu, aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað.
 • Leitast skal við að gera starfsmönnum kleift að samræma sem best fjölskyldu- og starfsábyrgð.
 • Gefa starfsmönnum kost á fræðslu, endurmenntun og starfsþjálfun við hæfi og skv. Jafnréttisáætlun KS.
 • Leitast skal við að starfsmenn eigi möguleika á að þróast í starfi innan félagsins í samræmi við metnað, hæfni og kunnáttu. Starfsmenn eru hvattir til að efla færni sína í takt við þær kröfur sem gerðar eru til félagsins.
 • Jákvætt viðmót, gagnkvæm virðing og traust sé ríkjandi í samskiptum starfsmanna. Sama gildir um samskipti starfsmanna og stjórnenda.
 • Stjórnendur hugi að upplýsingagjöf til starfsmanna um þau málefni er þá snertir.
 • Að jafnrétti sé virt í hvívetna og að hver starfsmaður sé metinn á eigin forsendum. Stjórnendur gæti þess að mismuna starfsmönnum ekki eftir aldri, kyni eða öðru því er greinir þá að.
 • Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni,einelti og önnur óæskileg hegðun verður ekki liðin.
 • Kaupfélag Skagfirðinga hefur sett sérstaka stefnu um viðbrögð við einelti og kynferðislegri áreitni, auk viðbragðsáætlunar þar að lútandi (sjá Starfsmannahandbók).

 

Samþykkt af stjórn KS 02.09.2020

Polityka kadr spółdzielni Kaupfélag Skagfirðinga

 

Naszą koncepcją spółdzielni Kaupfélag Skagfirðingar jest, wiara w to, że pracownicy, ich ambicja, siła i lojalność są kluczem do pomyślnego funkcjonowania firmy. Celem firmy jest posiadanie wykwalifikowanych, entuzjastycznych i dobrze wyszkolonych pracowników, gotowych wzięcia na swoje barki odpowiedzialności oraz wykazujących się inicjatywą w swojej pracy, a tym samym aktywnie uczestniczących w jej rozwoju. Menedżerowie mają obowiązek przestrzegania polityki personalnej i zapewnienia przestrzegania zasad i instrukcji zarówno z uwzględnieniem interesów firmy, jak i pracowników. Promowanie dobrej komunikacji i etyki w miejscu pracy jest wspólnym zadaniem kierownictwa i pracowników KS.

 

KS nakłada nacisk na to aby:

 • Profesjonalnie podchodzićdo rekrutacji, zakończenia współpracy oraz szkolenia nowych pracowników.
 • Były dostępne opisy pracy do każdej pełnionej funkcji.
 • Tworzyć solidne miejsca pracy, w których przełożeni i pracownicy dbają o dobre samopoczucie i zdrowie swoich współpracowników.
 • Zapewniać dobre warunki pracy, sprzęt i dbać o zdrowie.
 • Dołożyć starań, aby umożliwić pracownikom jak największe godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych.
 • Umożliwiać pracownikom osiągnięcia odpowiedniego wykształcenia, przekwalifikowania czy szkolenia zawodowego wg. Polityki Równości KS.
 • Dokładać starań, aby pracownicy mieli możliwość rozwoju w pracy w firmie zgodnie z ambicjami, kompetencjami i umiejętnościami. Aby zachęcać pracowników do podnoszenia swoich umiejętności zgodnie z wymaganiami stawianymi w firmie.
 • Aby w relacjach pracowniczych dominowało pozytywne nastawienie, wzajemny szacunek i zaufanie. To samo dotyczy relacji pracownik-menedżer.
 • Menedżerowie udzielali pracownikom informacji w sprawach, które ich dotyczą.
 • Równość była przestrzegana pod każdym względem i żeby każdy pracownik był oceniany według własnych kryteriów. Menedżerowie powinni uważać, aby nie dyskryminować pracowników ze względu na wiek, płeć lub cokolwiek innego, co ich wyróżnia.
 • Przemoc seksualna, ataki na tle płci, molestowanie seksualne, prześladowania i inne niepożądane zachowania nie będą tolerowane.
 • Kaupfélag Skagfirðinga ustanowiła specjalną politykę reakcji względem prześladowania i molestowania seksualnego, a także planu reagowania (patrz Podręcznik dla pracowników).

Staff Policy of Kaupfélag Skagfirðinga

 

It is the view of Kaupfélag Skagfirðinga (KS) that the employees, their ambitions, force and loyalty are the key to a successful operation of the company. The goal of the company is to hire to the company qualified, devoted, and well-trained employees, who are ready to take on responsibility and show initiative in their work and thus take an active part in the company’s advancement. The supervisors have the duty to honour the staff policy and see to it that the rules and commands are being followed, both regarding the interests of the company as of the employees. It is a mutual task of the supervisors and the employees of KS to promote good communications and morale in the workplace.

 

KS puts an emphasis on:

 • Recruitment, retirement, and training of new employees are carried out professionally.
 • Job descriptions exist for every job.
 • To create solid workplaces where supervisors and employees care about the well-being and health of their colleagues.
 • Ensure a good work environment, facilities, and hygiene at the workplace.
 • Seek to make it possible for employees to coordinate, as well as possible, the responsibilities of family and job.
 • Provide employees with the opportunity of an education, retraining, and adequate internship according to the Equality Plan of KS.
 • Endeavour to give employees the chance to advance in their career within the company in accordance with their ambitions, competence, and knowledge.Employees are encouraged to strengthen their skills in line with those requirements that are made to the company.
 • Positive attitude, mutual respect and trust reigning in communication among employees. The same applies for communication between employees and supervisors.
 • Supervisors consider the disclosure to employees about matters that concern them.
 • Equality should be respected in all respects and each employee should be assessed on his/her own terms. Supervisors should take care not to discriminate against employees according to age, gender, or anything else that sets them apart.
 • Gender-based violence, gender-based harassment, sexual harassment, bullying, and other undesirable behaviour, will not be tolerated.
 • KS has set a special policy about the response to bullying and sexual harassment, beside a contingency plan in this regard (see Staff Handbook).